เปิดบ้านวันวิชาการ Open House

เปิดบ้านวันวิชาการ Open House

     เปิดบ้านวันวิชาการ จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีการจัดซุ้มโครงงานตั้งแต่ระดับชั้น อ.1-อ.3 ทั้งแผนกสามัญและแผนก 3 ภาษา ระดับชั้น อ.1 "โครงงาน..สีสวยด้วยดอกอัญชัน" ระดับชั้น อ.2 "โครงงาน..ข.ไข่มหัศจรรย์"  ระดับชั้น อ.3 "โครงงาน..เจราตินหรรษา" แผนก 3 ภาษา "โครงงาน.. นมดีมีประโยชน์" ในแต่ละซุ้มประกอบไปด้วย รายละเอียดของโครงงานตั้งแต่ระยะเริ่มต้นโครงงาน จนถึงระยะสรุปโครงงาน , มีภาพกิจกรรมการเรียนการสอน , มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดของโครงงานทุกโครงงาน และได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเข้ามาเยี่ยมชม 

Visitors: 15,077