กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ2566

    วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนอนุบาลพรละมัยทั้ง 2 แผนกได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติขึ้น ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านทั้งนี้ได้เชิญคุณพ่อดีเด่นพรละมัยประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 12 ท่านมารับประกาศเกียรติคุณบัตรพ่อดีเด่นหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ ของพระองค์ ด้วยตนเองจนครบทุกคน จากนั้นมีการรำเทิดพระเกียรติ 1 ชุดโดยคณะนักเรียนนาฏศิลป์วันเสาร์แล้วทุกคนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนจบกิจกรรมซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีทุกประการ

Visitors: 15,078