กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

     กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งทางโรงเรียนอนุบาลพรละมัยจัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 

     วัตถุประสงค์ในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ

          1. เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                บรมนาถบพิตร
          2. เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม
          3. เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ
          4. เพื่อให้ผู้เป็นพ่อ สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

Visitors: 12,418