การพัฒนาศักยภาพครูครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

           ในช่วงปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 ในเดือนตุลาคมโรงเรียนอนุบาลพรละมัยถือเป็นโอการที่จะพัฒนาศักยภาพครูให้กว้าทันความเปลี่ยนแปลงของโลก และเพื่อรับโครงการพรละมัย 4.0 จึงมีการจัดเพิ่มพูนความรู้ทั้งในด้านการดูงาน การทบทวนกระบวนการประกันคุณภาพภายใน และการฝึกทักษะให้พร้อมเป็นวิทยากรกระบวนการเรียนรู้ พหุปัญญา  โดยมีช่วงเวลาคือ

            1.การอบรมเพิ่มความรู้และทักษะในกระบวนการประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยที่ประกาศใช้ใหม่ ในวันที่ 9-11 ตุลาคม 2561 โดยอ.พฃร ผ่องวัฒน์ และ อ.กชพร ณัฐกฤตา ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลพรละมัยแผนกสามัญ

            2.การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในเรื่องวิทยากรกระบวนการพหุปัญญา ในวันที่ 12-14 ตุลาคม 2561 โดยคณะวิทยากรประกอบด้วย อ.ประเชิญ คนเทศ   อ.อธิวัฒน์ พันธ์ประชา

อ.พีธากร ศรีบุตรวงษ์ และ ผศ.ดร.ภัธรา โต๊ะบุรินทร์ ที่คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

             3. ผู้บริหาร ที่ปรึกษา คณะครูและบุคลากรไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดชั้นเรียนและการจัดทำสื่อการเรียนการสอนในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กตะเกียบ เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                     การพัฒนาศักยภาพด้วยการอบรม สัมนา และดูงานดังกล่าวได้รับผลดีเป็นที่พอใจ คณะครูทุกท่านได้รับความรู้และทักษะอย่างหลากหลาย มีความมั่นใจว่าจะสามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาทั้งตนเองและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Visitors: 14,870