การมาเยี่ยมชมโรงเรียนจากคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรมและคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอำนวยวิทย์นครปฐม

           เนื่องในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 08.20 น. โรงเรียนอนุบาลพรละมัยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจากโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครเข้ามาเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลพรละมัยได้ให้การต้อนรับและนำชมกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลพรละมัย

        คณะผู้บริหารโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรมได้ให้ความสนใจซักถาม และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันอย่างดียิ่ง คณะผู้บริหารของโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรมยังได้ไปเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลพรละมัย 3 ภาษา โดยการมาเยี่ยมสิ้นสุดเมื่อเวลา 12.00 น. การให้เกียรติมาเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลพรละมัยดังกล่าวนี้ส่งผลให้ทั้ง 2 โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันยิ่งขึ้นและจะร่วมกันพัฒนาการศึกษาของทั้งสองแห่งให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป ต่อมาในวันที่ 6  กันยายน 2561 รองผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรมได้นำคณะครูปฐมวัยของโรงเรียน และเจ้าของ/ผู้บริหารโรงเรียนอำนวยวิทย์ นครปฐมได้นำครูปฐมวัยมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันที่โรงเรียนอนุบาลพรละมัยแผนกสามัญ และแผนก 3 ภาษาโดยเริ่มดูงานตั้งแต่เวลา 07.45 น.จนถึงเวลา 12.30 การมาเยี่ยมชมครั้งนี้ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันยิ่งขึ้น

Visitors: 15,077