กิจกรรมจิตอาสาพรละมัย

          เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทแห่งชาติด้านคุณธรรม ซึ่งกำหนดไว้ 4 ด้าน คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โรงเรียนอนุบาลพรละมัยจึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาขึ้น โดยเลือกเด็กที่สมัครใจและมีจิตอาสาเป็นพื้นฐานเข้าเป็นจิตอาสาพรละมัยโดยมีกิจกรรมรับน้องสู่ห้องเรียน ดูแลความสะอาด ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีเด็กสมัครใจเข้าร่วมเป็นจิตอาสาทั้ง 2 โรงเรียนอนุบาลพรละมัยแผนกสามัญและโรงเรียนอนุบาลพรละมัยแผนก 3 ภาษา จำนวน 24 คน

                                          1.ด.ญ.ศิรินทร  ชื่นแสงจันทร์

                                          2.ดญ.พิมพ์ลภัส  แสงศรี

                                          3.ด.ช.ชาคร  ปู่สวัสดิ์

                                          4.ด.ญ.จรรยพร  เทียมทัด

                                          5.ด.ญ.ปวิตรา  แก้วสว่าง

                                          6.ดญ.บุญรัตน์  ทองไกรแสน

                                          7.ด.ช.ณัฎฐ์ณิชนนท์  วิสิทธิ์กาศ

                                                                                                           8.ด.ญ.สศิวรินทร์  เมตตาธรรม

                                                                                                           9.ด.ญ.ภัทรสุดา  สุจจิตร์จูล

                                                                                                         10.ด.ญ.พิจพกา  ปนะฐี

                                                                                                         11.ด.ช.ณัฐนันท์  อินประเสริฐ

                                                                                                         12.ด.ช.รพีพงศ์  ฤทธิ์เดช

                                                                                                         13.ด.ญ.ฐิติวรดา  มีหิรัญ

                                                                                                         14.ด.ญ.ธนาภา  เอี่ยมสอาด

                                                                                                         15.ด.ญ.ภัณฑิรา  สุขีสาร

                                                                                                         16.ด.ช.นันธนากรษ์  แก่นจันทร์

                                                                                                         17.ด.ช.ฐปณวัฒน์  พึ่งอาศัย

                                                                                                         18.ด.ช.ธนพล  เปรมปรีดิ์

                                                                                                         19.ด.ญ.กมนทรรศน์  โสภา

                                                                                                         20.ด.ช.ศรัณยพัชร์  ลื้มศรัณกุล

                                                                                                         21.ด.ญ.สมัชญา  สองพล

                                                                                                         22.ด.ญ.วรวรรณ  ตันวัฒนเสรี

                                                                                                         23.ด.ช.ปุณยวีร์  แสงอาวุธ

                                                                                                         24.ด.ช.ธนชัย  ทำมากิตติคุณ

Visitors: 15,025