กิจกรรมอบรมมารยาทไทย

  โรงเรียนอนุบาลพรละมัย ได้ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า "ไหว้สวยแบบพรละมัย" จึงจัดการฝึกอบรมมารยาทตามวัฒนธรรมไทยขึ้น โดยเชิญอาจารย์นันท์นภัส ทรัพย์กฤตยากุล ข้าราชการบำนาญผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมไทย และอาจารย์นุจรินทร์ พระภูมิ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม มาให้การฝึกอบรมครูและเด็กในด้านมารยาทในการกราบ การไหว้ และการเดินผ่านผู้ใหญ่ ขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลพรละมัย แผนกสามัญ วันที่ 16 สิงหาคม 2561  เวลา 08.30 - 12.00 น. ซึ่งทั้งครูและเด็กได้รับความรู้ ประสบการณ์ และทักษะในการเดิน ไหว้ กราบอย่างถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย 
 
Visitors: 15,027