การสร้างศักยภาพให้คณะครู

หลังสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนอนุบาลพรละมัยจะใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนจัดอบรมความรู้เพิ่มเติมให้กับคณะครูเช่นการอบรมการจัดการเรียนการสอนด้วย Active learning การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การทำความเข้าใจกับหลักสูตรปฐมวัยฉบับปี 2560 รวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้เต็มศักยภาพของบุคลากรทุกคนของโรงเรียนด้วยการจัดการอบรมเชิงกิจกรรมในหัวข้อ"พรละมัยสร้างพลังพหุปัญญา"ที่คำแสดริเวอร์แควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 12-14 ตุลาคม 2561 ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่ทรงคุณค่า คืออาจารย์อธิวัฒน์ พันธ์ประชา อดีตศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  อาจารย์ประเชิญ คนเทศ และอาจารย์พีธากร ศรีบุตรวงษ์ มีกิจกรรมที่หลากหลายแทรกด้วยวิชาการมากมาย เช่น ทฤษฎีการทำงานเป็นทีม  การวางแผนโดยหมวก 6 ใบ การจัดการเรียนการสอนในแนวทาง Active learning มีกิจกรรมทีแฝงการกระตุ้นจากภายในของคณะครูทุกคนให้รักตัวเอง รักเพื่อน รักองค์กร พร้อมที่จะก้าวสู่ความสำเร็จด้วยกันในกิจกรรม  Two Targets One Goal  หลังการอบรมทุกคนมีความประทับใจและให้คำมั่นสัญญาว่าจะกลับมาเพื่อร่วมกันพัฒนาโรงเรียนอนุบาลพรละมัยให้มีคุณภาพสูงสุดเพื่อให้ผลการพัฒนากลับไปสู่เด็กของพรละมัยทุกคน

Visitors: 15,075