การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลพรละมัยสามัญ

      เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลพรละมัยสามัญ  จึงจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างครู ผู้บริหารและผู้ปกครองเด็กอนุบาลพรละมัยสามัญขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ซึ่งผู้ปกครองจำนวนถึง 180 คนได้ให้ความสำคัญและเข้าร่วมการประชุม ซึ่งนอกจากฝ่ายบริหารและครูจะได้ชี้แจงให้ทราบถึงแนวทางในการร่วมกันดูแล ร่วมกันพัฒนาเด็กในด้านต่างๆแล้ว ยังมีช่วงให้ผู้ปกครองพบปะกับครูประจำชั้นและครูพี่เลี้ยงในชั้นเรียนเพื่อซักถามและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาประสบการณ์และทักษะชีวิตให้กับเด็ก
Visitors: 11,559