การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลพรละมัย3ภาษา

       ทุกปีการศึกษาโรงเรียนอนุบาลพรละมัยจะมีการประชุมผู้ปกครองของเด็กทุกคนเพื่อชี้แจงแนวทางการดูแลและสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับเด็ก การแนะนำครูประจำชั้นและครูพี่เลี้ยง การพูดคุยกับครูในแต่ละชั้น รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองซักถามและให้ข้อเสนอแนะกับทางโรงเรียน ผู้บริหาร และครูเพื่อร่วมกันพัฒนาเด็กทุกคนให้มีพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละคน เพื่อเติบโตไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ เป็นเด็กดี มีคุณธรรม กล้าคิด กล้าทำอย่างเหมาะสม สำหรับปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอนุบาลพรละมัยได้กำหนดวันประชุมผู้ปกครองโดยแยกเป็น 2 ครั้ง คือครั้งที่ 1 ประชุมผู้ปกครองเด็กโรงเรียนอนุบาล 3 ภาษาในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562  
Visitors: 11,559