กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562

            โรงเรียนอนุบาลพรละมัยมุ่งจัดการศึกษาให้กับเด็กให้มีความพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิตที่เหมาะสม รวมถึงการพัฒนาตามหลักสูตรปฐมวัยทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ด้านร่างกาย, ด้านอารมณ์จิตใจ, ด้านสังคมและด้านสติปัญญาซึ่งโรงเรียนอนุบาลพรละมัยเห็นว่ากิจกรรมกีฬาสีไม่เพียงส่งเสริมการพัฒนาด้านร่างกาย แต่ยังครอบคลุมไปถึงการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ รู้จักการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักการปฏิบัติตนตามกฏ กติกา เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และช่วยพัฒนาด้านสติปัญญาอย่างชัดเจน ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลพรละมัยจึงได้จัดกิจกรรมกีฬาสีขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ที่สนามโรงเรียนอนุบาลพรละมัย ๓ ภาษาโดยได้รับความร่วมมือจาก      
               ผู้ปกครองและเด็กทุกคน กิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ประทับใจ ได้รับผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ มีบางสื่งที่ยังขาดตกบกพร่องไปบ้าง เช่นบริเวณจัดพิธี ในปีหน้าทางโรงเรียนได้วางแผนแก้ไขแล้วซึ่งเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ขอขอบคุณผู้ปกครอง เด็กในทุกระดับชั้น คุณครูทุกท่านที่ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดี พบกันใหม่ในปีหน้า  
Visitors: 14,871