การตรวจเยี่ยมจากคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

        เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.คณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้มาตรวจเยี่ยมและทำการนิเทศประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่โรงเรียนอนุบาลพรละมัย คณะศึกษานิเทศก์ประกอบด้วย ศน.สมชาย พูลศรี และศน.จุรีพร แจ้งธรรมมา โดยมีหัวข้อที่ใช้สำหรับการนิเทศคือ

     1.การพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย และหลักสูตรสถานศึกษา

     2.การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     

     3.การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

     4.การน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสู่การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้

     5.การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างเป็นระบบ ซึ่งทางโรงเรียนอนุบาลพรละมัยได้ต้อนรับและได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาโรงเรียนตามที่คณะศึกษานิเทศก์สอบถาม

 ซึ่งคณะศึกษานิเทศก์รับทราบและแสดงความพึงพอใจต่อความมุ่งมั่นในการพัฒนาโรงเรียนของคณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลพรละมัยรวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารและบุคลากรในการเติมเต็มบางหัวข้อออกซึ่งคณะผู้บริหารและคณะบุคลากรน้อมรับด้วยความขอบพระคุณและจะนำไปกำหนดเป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลพรละมัยต่อไป

            

Visitors: 12,683