การตรวจเยี่ยมจากคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 2566

       วันพฤหัสบดี ที่15มิถุนายน 2566  ศน.กุลธิดา ปัญญาจิราวุฒิ(ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล)และศน.จุรีพร แจ้งธรรมมา(ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ)จากสำนักงานศึกษาธิการจ.นครปฐมได้มาทำการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนอนุบาลพรละมัยทั้งแผนกสามัญ และ แผนก 3ภาษา โดยได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง ทางโรงเรียนอนุบาลพรละมัยขอขอบพระคุณศน.ทั้ง 2 ท่านเป็นอย่างสูงไว้ณ ที่นี้ค่ะ

Visitors: 15,075