ความภูมิใจของศิษย์เก่า และผู้ปกครอง

 

 ข้อความและรูปภาพในหน้านี้ได้รับมาจากผู้ปกครอง และศิษย์เก่าของโรงเรียนอนุบาลพรละมัย ซึ่งท่านผู้ปกครองชื่นชมต่อความสำเร็จของบุตรหลานและขอบคุณโรงเรียนอนุบาลพรละมัยที่ดำเนินการปูพื้นฐานให้กับเด็กอย่างมีประสิทธิภาพประดุจกับการปลูกต้นกล้าลงในแปลงที่มีดินดีสิ่งแวดล้อมดีกำจัดและป้องกันภัยที่จะมาถึงต้นกล้าที่สำคัญที่สุด คือการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด บัดนี้ต้นกล้าที่แข็งแรงดังกล่าวดังกล่าวได้ย้ายไปสู่ที่ดินแปลงอื่น จากพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ต้นกล้าได้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง บางต้นก็ออกดอดออกผลมาให้ชื่นใจ บางต้นก็กำลังเติบโตอย่างแข็งแรงซึ่งโรงเรียนอนุบาลพรละมัยขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่แจ้งข่าวให้ทราบ อย่างไรก็ตามโรงเรียนมีความเชื่อมั่นว่าที่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทุกคนมีความสำเร็จในทุกๆ ด้าน มิใช่เกิดจากโรงเรียนอนุบาลพรละมัยแต่ฝ่ายเดียว ที่สำคัญคือการดูแลเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องของท่านผู้ปกครองทุกท่าน ซึ่งโรงเรียนอนุบาลพรละมัยขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน โรงเรียนอนุบาลพรละมัยหวังว่าจะได้รับข่าวสารเช่นนี้ต่อไป

รายการความชื่นชม

         1.น.ส.นิสา คงสำราญ (น้องอ้อม) ได้รับเลือกตั้งจากสภาเด็กและเยาวชนอำเภอพุทธมณฑลให้ดำรงตำแหน่งประธานสภา ฯเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560

                  2.ขอชื่นชมต่อผลการเรียนของศิษย์เก่าพรละมัยที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนต่างๆ ดังนี้

                   2.1 ด.ญ.ชวัลนุช  ศักโกระ (น้องแก้มจ๋า) ขณะนี้อยู่ ป.5 / 1 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ซึ่งตั้งแต่ ป.1 ถีง ป.5 ได้รับคัดเลือกให้อยู่ห้อง 1       (ห้องที่นักเรียนมีคะแนนสูง)  มาทุกปี  ปัจจุบันยังคงรักษาเกรดที่ 4.00 

                  2.2.ด.ญ.อุ้มบุญ สมบุญสุโข (น้องอุ้ม) ป.3 โรงเรียนอ้สสัมชันธนบุรี มีผลการสอบปลายภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ได้เกรดระดับ 4       ทุกวิชา

                    2.3 ดช.กฤชพลภาพ บุญรัตน์ (น้องเพชร) ป.1 โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรม มีผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ได้คะแนนเฉลี่ย  3.60

                   2.4 ด.ช.กฤตภาส บุญเพิ่ม (น้องเบนเทน) ป1/1 โรงเรียนสกลวิทยา นครปฐม คะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00

                   2.5 ด.ญ.ศรัณย์รัชต์ หนูสอน(น้องรันย่า) ป.1 โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรม  (EP) คะแนนปลายภาค1 เฉลี่ย 4.00

                   2.6 ด.ญ.ดารันดร์ สิทธิสรเดช(น้องพลอย) ป.1 /5 โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรม (EP) ได้ที่ 1 ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.00

                   2.7 ด.ช.ศิวกร กลิ่นมะลิ ป.3 โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรม  คะแนนเฉลี่ย  3.97

                  2.8 ด.ญ.จิรารินทร์ สวนศรี (น้องอาย) ป.1/2 โรงเรียนมารีอุปถัมภ์ ได้ที่ 1 ด้วยคะแนนร้อยละ 90.10 โดยได้คะแนนสูงสุดของชั้นในกลุ่ม      สาระคณิตศาสตร์  สาระวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ


                     

                    


Visitors: 15,074