เกียรติยศครูและเด็ก

          เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลพรละมัยได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปสำหรับเด็กอนุบาลระดับอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งทางโรงเรียนอนุบาลพรละมัยได้ส่งเข้าแข่งขันใน 4 ประเภทคือ

1) การแข่งขันกายบริหาร มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 10 คนคือ

    1.ด.ญ.วิลัยรัตน์  พันธ์ุโพธิ   อ.3/1                2. ด.ญ.ศิรภัสสร  หลักคำแพง     อ.3/1

    3.ด.ญ.ดาริกา     จานทอง    อ.3/1                4. ด.ญ.ธรรญธร  เลี้ยงหลักษา    อ.3/1

    5.ด.ญ.พชรพร    อำไพรัตน์  อ.3/1                6. ด.ญ.บุญธิดา  ไชยวงค์ษา       อ.3/1

    7.ด.ญ.ภาธิณี     สงกรานต์เสงี่ยม  อ.3/1      8. ด.ญ.ศิวพร      อู่เขียว              อ.3/2

    9.ด.ญ.ลานนา    วิธุรกุล       อ.3/3               10.ด.ญ.โชติกา    วิทแลม             อ.3/3

ผลการแข่งขันได้  84 คะแนนจาก 100 คะแนน ได้เหรียญทอง

2) การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech)

   ด.ญ.ริบะคา ว่องวีระยุทธ์   ได้ 87 คะแนนจาก 100 คะแนน      ได้เหรียญทอง

                                                                  3) การแข่งขันวาดภาพระบายสีโดยใช้สีเทียน

                                                                  ด.ญ.บุญญรัตน์  ธิมา  ได้ 89.60 คะแนนจาก 100 คะแนน  เหรียญทอง เป็นตัวแทนเข้าแข่งระดับเขต

                                                                 4) การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ประเภททีม 3 คน

                                                                   1.ด.ญ.พิณณารา  ทิพย์ภิรมย์   อ.3/1     2. ด.ญ.ศิริภัสสร   เชยชื่นจิตร อ.3/1

                                                                   3.ด.ญ.ปัญจพร พลชัย อ.3/3 ผลการแข่งขัน  78 คะแนน จาก 100 คะแนน เหรียญเงิน

                                                                5) การแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ ด.ญ.กมนทรรศน์ โสภา ผลการแข่งขัน  66 คะแนนจาก 100 คะแนน                                                                         เหรียญทองแดง

 

Visitors: 15,075