ผู้อำนวยการโรงเรียน

อาจารย์อัมพิกา เจียมพานทอง

คุณวุฒิ   ครุศาสตรบัณฑิต คบ. (ราชภัฏสวนดุสิต)

              ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศษ.ม (การบริหารการศึกษา)

ประสบการณ์  ทั้งสอนและบริหารโรงเรียนตั้งแต่ปี 2516 ถึงปัจจุบันรวม 46 ปี

              เป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเช่น

             *โรงเรียนอนุบาลเวชวาณี

             *โรงเรียนสหบำรุงวิทยา

             *โรงเรียนเผดิมศึกษา

             *โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล

             *โรงเรียนอนุบาลพรละมัย

 

            

Visitors: 15,028