ผู้บริหาร

 

                      

วิสัยทัศน์ผู้บริหาร
  .........ปฐมวัย คือวัยทองของชีวิต ถ้าไม่เร่งพัฒนาให้เขาในนาทีนี้ อาจสายเกินไป
           ข้าพเจ้า และผู้อำนวยการอัมพิกา เจียมพานทอง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาในทุกด้านของเด็กปฐมวัย เพราะหากปล่อยให้เด็กเติบโตต่อไปโดยขาดการพัฒนาความพร้อมในทุกด้านอย่างเหมาะสมตามความแตกต่างของแต่ละคนและอย่างเหมาะสมกับวัย การเรียนต่อในชั้นที่สูงขึ้นรวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคมเมื่อเติบใหญ่ขึ้นย่อมมีปัญหาอย่างแน่นอน
            ข้าพเจ้าทั้งสองคนจึงได้มุ่งมั่นและทุ่มเทที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกด้านอย่างเต็มที่และต่อเนื่องมาตั้งแต่เปิดโรงเรียนอนุบาลพรละมัยเมื่อปีพ.ศ.2545จนถึงปัจจุบัน สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ชำนาญในการสร้างเสริมประสบการณ์ที่มีคุณค่าแก่เด็ก จัดหาสื่อการสอนที่ทันสมัย ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้สะอาด สวยงามอบอุ่นเหมือนบ้านที่สองของเด็ก จากความมุ่งมั่นและทุ่มเทดังกล่าวทำให้เกิดองค์รวมในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมกันทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์,จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต่อไปในอนาคต
                 รากฐานตึก เริ่มต้นที่ อิฐ           รากฐานชีวิต เริ่มต้นที่พรละมัย
 

                                                                                                                   นายวินัย      เจียมพานทอง    ผู้รับใบอนุญาต

                                                                                                                 นางอัมพิกา  เจียมพานทอง    ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

Visitors: 15,077