คุณธรรมล้ำเลิศ กอรปเกิดวิชาการ อนุบาลพรละมัย

  โรงเรียนอนุบาลพรละมัยมีคำขวัญประจำโรงเรียนว่า  คุณธรรมล้ำเลิศ กอปรเกิดวิชาการ อนุบาลพรละมัย ซึ่งเป็นหลักการในการบริหารงานโดยร่วมมือร่วมใจกับครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกท่านและยังประสานกับผู้ปกครองให้ร่วมกันพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่องทั้งที่บ้านและโรงเรียน กิจกรรมที่ทำมีตั้งแต่การให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมมีการเข้าค่ายคุณธรรมสำหรับครู มีการส่งเสริมกิจกรรมทางคุณธรรมและจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องเช่นกิจกรรมวันไหว้ครู วันพ่อ วันแม่ การนิมนต์พระมาบรรยายธรรมที่โรงเรียนอย่างส่ม่ำเสมอ กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา การส่งเสริมคุณธรรมให้เด็กมีสัมมาคารวะ พูดเพราะจนสามารถกำหนดเป็นเอกลักษณ์และมัตลักษณ์ของโรงเรียนได้อย่างชัดเจนและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
  ในด้านวิชาการนอกจากมีการเตรียมความพร้อมตามหลักการของเด็กปฐมวัย โรงเรียนยังมีการเพิ่มเติมในความรู้พื้นฐานเช่นเมื่อจบอนุบาล ๓ เด็กจะอ่านออก เขียนได้ รู้ศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษขั้นต้น สามารถบวกลบเลขได้อย่างเหมาะสม เมื่อเด็กไปสมัครเข้าสอบเข้าเรียนในชั้นประถมปีที่ ๑ ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของผู้ปกครองก็สามารถสอบเข้าได้มากกว่า ร้อยละ ๙๐ เป็นที่ภูมิใจอย่างยิ่งและโรงเรียนจะได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนให้เหมาะสมและทันต่อความรู้ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
Visitors: 14,870