อัตลักษณ์  ไหว้สวยอย่างพรละมัย

เพื่อมุ่งหวังให้เด็กของโรงเรียนอนุบาลพรละมัย มีมารยาทในการไหว้ตามแบบประเพณีไทยที่ถูกต้อง งดงาม โรงเรียนจึงกำหนดให้มี โครงการส่งเสริมมารยาทไทย มีการปลูกฝัง ส่งเสริม ให้เด็กไหว้ผู้ปกครอง และครู มีกิจกรรมการไหว้ในแถวหน้าเสาธงทุกวัน นอกจากนี้ยังได้ประสานงานกับหน่วยงานวัฒนธรรมอำเภอพุทธมณฑล มาให้คำแนะนำถึงมารยาทไทย การนั่ง การเดิน การไหว้ การกราบ รวมถึงมีคำพูดที่ไพเราะลงท้ายด้วยครับ/ค่ะ ทุกครั้ง

Visitors: 15,077