เอกลักษณ์  โรงเรียนสร้างเด็กมีวินัย

เอกลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลพรละมัย เกิดจากการแสดงความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง เห็นพ้องกันว่าจุดเด่นของโรงเรียนอนุบาลพรละมัย คือเด็กมีวินัย รู้จักการเข้าแถว การรอคอย มีวินัยในการรับประทานอาหาร จึงร่วมกันกำหนดเอกลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลพรละมัยว่า โรงเรียนสร้างเด็กมีวินัย

Visitors: 15,077