ปณิธาน ซื่อสัตย์ ขยัน กตัญญู นำไปสู่ความสำเร็จ

ปรัชญา  คำขวัญ และ ปณิธาน มีความสอดคล้องกันชัดเจน ว่าโรงเรียนอนุบาลพรละมัยจะมุ่งส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรมนำหน้าวิชาการ เด็กอนุบาลของโรงเรียนอนุบาลพรละมัยจะได้รับการอบรม แนะนำและสอนสั่งให้มีคุณธรรม รู้จักประหยัด มีมารยาท มีความกตัญญู และมีความรู้ โรงเรียนอนุบาลพรละมัย จัดกิจกรรมวันแม่ และกิจกรรมวันพ่อ   มาอย่างต่อเนื่องทุกปี ในการจัดกิจกรรมมีคุณแม่และคุณพ่อมาร่วมงานเพื่อให้เด็กเกิดความอบอุ่นและได้แสดงความรักต่อบุพการีรู้จักคำว่ากตัญญู มีกิจกรรมออมเงินเพื่อฝึกความประหยัด  อบรมมารยาทในการพูดการทักทาย และควบคู่ไปกับการฝึกฝนด้านวิชาความรู้จนเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน

Visitors: 15,075