คำขวัญ  คุณธรรมล้ำเลิศ กอปรเกิดวิชาการ อนุบาลพรละมัย

คำขวัญของโรงเรียนอนุบาลพรละมัย คือคุณธรรมล้ำเลิศ กอรปเกิดวิชาการซึ่งมาจากความตั้งใจของผู้บริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลพรละมัยทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเด็กที่เติบโตไปในภายหน้าต้องเป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรมสามารถดำรงตนได้อย่างมีเกียรติ และต้องมีพื้นฐานทางด้านวิชาการพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงมุ่งฝึกฝนคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอทั้งจากการอบรมสั่งสอนของครู การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ จริยธรรม และการนิมนต์พระมาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติทางธรรม ในส่วนของวิชาความรู้นอกจากจะเตรียมความพร้อมให้เด็กในการศึกษาต่อในชั้นประถมปีที่ ๑ ทางโรงเรียนยังเพิ่มเติมทักษะทางภาษาให้สามารถอ่านออกเขียนได้เป็นเบื้องต้น รู้จักคิดเลขพื้นฐานได้ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดจากผู้เกี่ยวข้องและจากท่านผู้ปกครองมาตลอด

Visitors: 15,074