เกียรติยศ รางวัล

โรงเรียนอนุบาลพรละมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสามจากสมศ.(องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปฐมวัย ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้คะแนนรวมร้อยละ ๙๓.๘๗ ระดับคุณภาพดีมาก

 

 

       

Visitors: 15,025