วิธีการสมัครเรียน

         

ปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 แล้ว 

  • แผนกสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้Nursery (เด็กเล็ก)รับตั้งแต่อายุ 1 ปี 6 เดือนขึ้นไป

 - Pre-Kindergarten (เตรียมอนุบาล)รับตั้งแต่อายุ 2 ปี 6 เดือนขึ้นไป

 - Kindergarten 1 (อนุบาล1)รับตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไป นับถึง16 พฤษภาคม

 - Kindergarten 2 (อนุบาล2)รับตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไป นับถึง 16 พฤษภาคม 

 Kindergarten 3 (อนุบาล3)รับตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไป นับถึง 16 พฤษภาคม

  • แผนก ๓ ภาษา(ไทย-จีน-อังกฤษ)

 - Pre-Kindergarten (เตรียมอนุบาล) รับตั้งแต่อายุ 2 ปี ขึ้นไป

 - Kindergarten 1 (อนุบาล1) รับตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไป นับถึง16 พฤษภาคม

 - Kindergarten 2 (อนุบาล2) รับตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไป นับถึง 16 พฤษภาคม 

 - Kindergarten 3 (อนุบาล3) รับตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไป นับถึง 16 พฤษภาคม

การเยี่ยมชมโรงเรียน
วันจันทร์ – ศุกร์ เชิญชมการเรียนการสอนได้ทุกวัน เวลาราชการ

การรับสมัคร

1.ผู้ปกครองสามารถยื่นใบสมัครโดยนำนักเรียนมาด้วย

2.หลักฐานในการสมัคร ประกอบด้วย

2.1สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

2.2 ทะเบียนบ้านนักเรียน

2.3 สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)

2.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (หน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

2.5 รูปถ่ายบิดา มารดา ผู้ปกครอง ขนาด 1 นิ้ว คนละ 1 รูป

2.6 สำเนาเอกสารสำคัญ อื่นๆ เช่น เอกสารเปลี่ยนชื่อ – สกุล(ถ้ามี)

            

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนอนุบาลพรละมัย เลขที่ 40/20 หมู่ที่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
  • โทรศัพท์ 02 4821381 fax 02 48213182 e-mail: phornlamai@gmail.com
  • website : http//www.phornlamai.com
 
Visitors: 15,028