การนิเทศติดตามเพื่อประกันคุณภาพภายใน

        วันนี้(๑๗ ส.ค.)ร.ร.อนุบาลพรละมัยได้รับการนิเทศติดตามเพื่อประกันคุณภาพภายในจากคณะกรรมการนิเทศที่ได้รับการแต่งตั้งจากศธจ.นครปฐมประกอบด้วย                                                                                                       ศน. ๑ ท่าน,บาทหลวง ๒ ท่าน, ครู ๑ ท่านจากร.ร.ยอแซฟอุปถัมภ์ ซึ่งได้ทำการตรวจทาง On Line โดยใช้เวลาดำเนินการ ๑ ชม.เศษก็ผ่านไปด้วยดีซึ่งได้รับคำชมและคำแนะนำจากคณะกรรมการทุกท่านอย่างดีพร้อมที่จะนำมาปรับปรุงและพัฒนาร.ร.อนุบาลพรละมัยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปจึงขอขอบพระคุณท่าน ศน.จุรีพร แจ้งธรรมมา และคณะบาทหลวงกรรมการจากร.ร.ยอแซฟอุปถัมภ์เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

 

Visitors: 15,025